070-736 10 20 info@apress.se

En tjock mage behöver inte bara bero på för mycket mat och för lite motion. Den kan också bero på att du utsätts för trafikbuller. Det visar en svensk forskningsstudie under ledning av Dr Andrei Pyko på Karolinska Institutet i Solna.

Forskningen publicerades nyligen på engelska i tidskriften Occupational & Environmental Medicine. Buller från vägtrafik, järnvägstrafik och flygplan kan vara en fysiologisk stressfaktor som ökar produktionen av kortisol, och därför påverkar ämnesomsättning negativt. Därmed ökar risken för att utveckla bukfetma, en av de mest skadliga typerna av fetma.

Resultaten baserar sig på en undersökning av 5075 människor som bor kring Stockholm, och hur de har exponerats för trafikbuller sedan 1999. Alla deltagare i studien hade tidigare deltagit i ett program för att förebygga diabetes, där man undersökte riskfaktorer för utveckling av sjukdomen och sätt att undvika den.

Frågeformulär och läkarundersökning
Deltagarna fick fylla i ett detaljerat frågeformulär som täckte livsstil, hälsotillstånd, nivåer av psykisk ohälsa, sömnlöshet och jobbstress. De tillfrågades även om hur de uppfattade bullret i sin dagliga omgivning. En allmän läkarundersökning ingick också.

Forskarna fann att 62% av deltagarna regelbundet hade utsatts för vägtrafikbuller om minst 45 decibel. En av 20 hade utsatts för liknande nivåer av buller från tåg. 1108 personer hade utsatts för flygbuller på mer än 45 dB. Totalt hade 54% exponerats för en källa av trafikbuller, 15% för två källor, och 2% till alla tre.

Kvinnor är särskilt utsatta
Forskarna fann att de som utsatts för regelbundet buller från någon av de tre områdena, hade ett större midjemått. Midjemåttet ökade med 0,21 cm för varje ytterligare 5 dB vägtrafikbuller man exponerats för – framför allt bland kvinnor.

Ju fler bullerkällorna en person utsätt för på samma gång, desto större är risken för en större midja. För de som regelbundet utsätts för alla tre bullerkällorna, fördubblas risken att lägga på sig för mycket bukfett.