070-736 10 20 info@apress.se

Professor Alison Chasteen propagerar för bättre självförtroende

Människor som har negativa känslor inför åldrandet, lyckas sämre i minnes och hörseltester. Det verkar hänga samman med ett sämre självförtroende. En bättre tro på sin egen förmåga, förbättrar både minne och hörsel.

Det här har ett forskargäng i Toronto, under ledning av professor Alison Chasteen, kommit fram till. I en artikel i decembernumret 2015 av Psychology and Aging redovisas resultatet.

I studien har forskarna undersökt tre variabler; Försökspersonernas synpunkter på åldrande, uppfattningen om ens förmåga att höra och komma ihåg, och ett test på hur man verkligen hör och minns. Det här är första gången man gör en liknande studie.

301 personer undersökta
I studien ingick 301 vuxna i åldrarna 56 och 96 år, som alla fick genomgå en normal hörselundersökning. För att testa minnet fick försökspersonerna se en lista över 15 ord på en datorskärm, och lyssna på en annan lista över ord i hörlurar. De skrev sedan ner så många ord som de kunde minnas. De fick också lyssna till och upprepa en lista med fem ord, och sedan återupprepa orden fem minuter senare.

Deltagarna svarade också på en rad frågor och påståenden som rörde deras egna uppfattningar om sina hörapparater och minnesförmåga. De ombads att betygsätta påståenden som Jag kan lätt föra en konversation på telefon och Jag är bra på att minnas namn.

Berodde trafikolyckan på deras ålder?
För att bedöma deras syn på åldrande, ombads de att tänka sig 15 scenarier och betygsätta sin oro i varje fall, relaterat till sin ålder. De skulle bl a föreställa sig att de var inblandade i en bilolycka där det var oklart vem som gjort fel, och ange hur oroliga de skulle vara över att skulden för olyckan skulle hamna hos dem, på grund av deras ålder. De tillfrågades även hur oroliga de var över att bli ensamma när de blev äldre, att förlora sin självständighet, bli mer glömska, och inte finna tillfredställelse i sina liv.

De som var negativa gjorde sämst ifrån sig
– De som var negativt inställda till att bli äldre, och trodde att de hade problem med sin förmåga att höra och komma ihåg saker, gjorde också dåligt ifrån sig på hörsel och minnestester, säger professor Chasteen.

– Det betyder inte att alla äldre vuxna som visar dåliga kapacitet för hörsel och minne, har negativa synpunkter på åldrande. Men det visar helt enkelt en stark korrelation mellan en negativ ålderssyn och en persons förtroende för förmågan att fungera.

Alison Chasteen rekommenderar utbildning för äldre människor om hur de kan påverka och förstå sin situation, till exempel med att ge dem övningar för att öka deras kognitiva och fysisk prestation, och skingra stereotyper om åldrande.

– Vetskapen om att man genom att förbättra självförtroendet hos äldre kan påverka hörsel och minne positivt, gör det möjligt att utveckla insatser för att förbättra deras livskvalitet, slutar professor Alison Chasteen.