070-736 10 20 info@apress.se

Tidigare undersökningar tyder på att ungdomar med funktionsnedsättning i högre grad än andra spelar om pengar. Nu har forskare inom folkhälsovetenskap vid Örebro universitet fått drygt 300 000 kronor från Folkhälsomyndigheten för att undersöka om det gäller även gruppen döva och hörselskadade.

– Vi vet att det här är en högriskgrupp för ohälsa och ogynnsamma levnadsvanor, säger universitetslektor Karin Fröding, vid Örebro universitet. Döva och hörselskadade ungdomar får inte alltid den skolgång de har rätt till, vilket kan leda till sämre studieprestation och därmed större svårigheter att få arbete. Nu vill vi undersöka hur det är med spelproblem i den här gruppen.

Pilotstudie om spelproblem
De nu anslagna pengarna ska gå till en pilotstudie där man ska undersöka om det finns spelproblem hos döva och hörselskadade gymnasieungdomar. Forskarna vill också identifiera vilka risk- och skyddsfaktorer som finns, samt skapa ett samarbete för att metodiskt bearbeta de problem som kan finnas eller uppstå i målgruppen.

På Örebro universitet finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell.

Andra forskningsprojekt i Örebro.
KOMBINERAD HÖRSEL-/SYNNEDSÄTTNING/DÖVBLINDHET
STÖRANDE LJUD I HÖRAPPARATBRUKARES VARDAGSMILJÖ
HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER FRÅN ETT PSYKOSOCIALT PERSPEKTIV HOS PERSONER MED USHERS SYNDROM