070-736 10 20 info@apress.se

En nyligen publicerad studie från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet visar att bullerexponering under graviditeten ger risk för hörselskada hos barnet. I miljöer med hög bullerexponering ökar risken för hörselskada med 80 procent. Resultaten ger ett starkt stöd för att kvinnor inte bör utsättas för höga ljudnivåer under graviditeten.

– Vi har väl hittills trott att fostret väl skyddat under graviditeten och man har inte alltid uppmärksammat den forskning som har gjorts. Jag tror att det finns en dålig kunskap hos arbetsgivarna om det, säger Jenny Selander som är forskare bakom studien.

Flera studier har visat att buller, särskilt lågfrekvent buller, går vidare till fostret. Sambandet mellan bullerexponering under graviditet och hörselskada har även stöd i djurexperimentella undersökningar. Det sammantagna kunskapsläget visar nu att kvinnor inte bör utsättas för höga ljudnivåer på sin arbetsplats under graviditeten.

Utsätt inte din gravidmage för buller
– Arbetsmiljöverkets rekommendation är att gravida inte skall exponeras över 80 dBA, men denna rekommendation följs tyvärr inte alltid idag. Vår studie visar att det är angeläget att denna rekommendation verkligen följs av arbetsgivarna. Även om kvinnorna använder hörselskydd vid höga bullernivåer så skyddar det inte barnets hörsel, säger Jenny Selander.

Studien omfattar över 1,4 miljoner barn födda i Sverige mellan 1986 och 2008. Uppgifter om moderns yrke, rökvanor, närvaro vid arbetet under graviditet med mera hämtades från det medicinska födelseregistret vid Socialstyrelsen och från nationella centrala register vid Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan.

Omkring 290 000 mödrar hade under graviditeten arbetat i yrken med medelhög bullerexponering (75-84 dBA) och omkring 6000 mödrar i yrken med hög bullernivå (>85 dBA). Totalt förelåg hörselskador som var så uttalade att det föranledde utredning av specialistläkare hos cirka 1 procent av barnen. Bland de mödrar som under graviditeten arbetat heltid i miljöer där bullret översteg 85 dBA var risken för hörselskada hos barnen ökad med omkring 80 procent i jämförelse med de mödrar som arbetat i lågexponerade miljöer.

Här kan du ladda ner och läsa hela undersökningen.